Disclaimer

Aan de inhoud van alle webpagina’s van Hospice De Winde is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Hospice De Winde én Zorggroep Solis aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.
 

Auteursrecht

Op de inhoud van de webpagina’s van Hospice De Winde en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Hospice De Winde of Zorggroep Solis.

Ontdek nu de zorgwijzer